Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага трансформиране на длъжности „съдия“ в Районен съд – Русе и Районен съд – Плевен

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, предлага на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Видин, и да я разкрие в Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Колегията на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Търговище, се намаляват от две на една, като се трансформира едната от тях в свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Търговище, считано от датата на вземане на решението.

Колегията предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, така трансформираната длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Търговище, и същата да бъде разкрита в Районен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението.

Предложенията са мотивирани с данните за натовареността на посочените органи на съдебната власт и целят оптимизиране на числения магистратски състав, за устройване на младши съдия с удължен срок по чл. 240 от ЗСВ, както и за преназначаване на административен ръководител на основание чл. 169 ал. 5 от ЗСВ.

Колегията внася решенията в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 08.10.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Съдийската колегията отхвърли предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за съкращаване на една свободна длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд и за разкриването ѝ в Районен съд – Стара Загора. То е върнато на Комисията по атестирането и конкурсите за провеждане на съгласувателна процедура с Комисия „Бюджет и финанси“ с цел разкриване на нова щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд