Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши девет магистрати на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши 9 магистрати на длъжност „съдия“ във Върховен административен съд. На основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт са повишени Славина Владова – съдия в Административен съд – София-град, Мария Николова – съдия в Административен съд – София-град, Юлия Тодорова – съдия в Административен съд – София-град, Любка Петрова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – София-град, Бранимира Митушева – съдия в Административен съд – София-град, Хайгухи Бодикян – административен ръководител – председател на Административен съд –Хасково, Христо Койчев – съдия в Административен съд – Варна, Владимир Първанов – съдия в Административен съд – Сливен и Емил Димитров – съдия в Административен съд – София-област, считано от датата на встъпване в длъжност. Те са класирани по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/06.11.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 95/16.11.2018 г.) конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ.

Поради попълване на местата Колегията прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВАС.

На повишените магистрати е възложено да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решенията на Съдийската колегия подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

Поради направени отводи в гласуването на посочените решенията не участваха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева – член на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, заяви отвод и не участва само при гласуване на предложението за повишаване на Владимир Първанов – съдия в Административен съд – Сливен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд