Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени в СГП, ОП и РП - Стара Загора, РП - Чирпан и РП - Разград

11 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от Закона за съдебната власт, назначи Чавдар Пастованов – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. За „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Стара Загора е определен Георги Видев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Чирпан. До това решение се стигна, след освобождаване от заеманата длъжност на Нейка Тенева, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ и преназначаването й на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в Окръжната прокуратура в град Стара Загора. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Надежда Банова – прокурор в Районна прокуратура – Чирпан е определена за изпълняваш функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура, считано от датата на встъпване на Георги Видев на длъжността, на която бе определен и до закриване на Районната прокуратура в град Чирпан, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен по протокол №20 от 13.08.2020 г., т. 1.

По заявление от Минчо Николов, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ го освободи от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Стара Загора и го преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград бе назначен Данислав Николов – прокурор в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд