Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

11 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Живко Велев - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението, той придобива статут на несменяемост. На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ бе проведено извънредно атестиране на Мила Стайкова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор и заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище и на Аделина Борисова - Алексиева - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Перник, както и извънредно атестиране на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.) на Антония Богданова - Делчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Колегията, на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши, Деян Захариев - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ и Михаела Райдовска - прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд