Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия в съответствие със Закона

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка от съдилищата във връзка с COVID-19 към 16.11.2020 г. Тя съдържа данни за 74 магистрати и 180 съдебни служители в съдилищата, носители на вируса, и за карантинирани 45 магистрати и 129 съдебни служители. Не е получена информация от 23 съдилища.

Колегията указа на административните ръководители на съдилищата да подават информация за заболелите и карантинирани магистрати и съдебни служители всеки понеделник до обяд.

Колегията измени чл. IX, ал. 7 от Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия в съответствие с обнародвания в Държавен вестник, бр. 98 от 17.11.2020 г. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Приета бе нова редакция на чл. IX, ал. 7 „При необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата с COVID-19, сочещи на увеличение броя на заболелите в съответния съдебен район и/или орган на съдебната власт, административният ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените производства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при спазване на изискванията на чл. 6а, ал. 3, от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бл. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71 и 92 от 2020 г.)“.

Колегията прие за сведение писма от Административен съд – Смолян, Съюза на съдиите в България и от група адвокати.

Във връзка с поисканите от председателя на Административен съд – Смолян, допълнителни указания относно приложението на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, Колегията уточни, че при възможност и при наличие на симптоми за COVID-19 може да се осигури изследване на призовкарите и служителите на регистратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд