Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Ерна Якова-Павлова на длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт намали щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Варна, от 3 на 2, като трансформира длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ в една длъжност „съдия“  в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Варна.

Колегията преназначи на основание чл. 169, ал. 5 Ерна Жак Якова-Павлова на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Варна.

Преназначението е във връзка с подадено на 09.11.2020 г. заявление от съдия Якова- Павлова, че желае да бъде назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, след освобождаването ѝ като административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд