Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 6 съдии и повиши в ранг 10 магистрати

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Веселина Чолакова - съдия в Административен съд – Варна, и на Стефан Станчев - съдия в Административен съд - София-град и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки „много добра".

На основание чл. 196, т. 38 (в сила до 11.02.2020 г.) във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), Колегията проведе предварително атестиране на Мария Василева-Данаилова – съдия в Административен съд – Велико Търново, и на Никола Чомпалов – съдия в Софийския градски съд, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе по чл. 196, т. 4 (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.) във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ извънредно атестиране на Стоян Стоянов – съдия в Районен съд – Силистра, и на Доротея Иванова – съдия в Районен съд – Разград, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ СК повиши Мирослав Петров, Кирил Димитров, Васил Петров – съдии в Софийския районен съд, Георги Чехларов – заместник на административен ръководител – заместник-председател на СРС, и Миглена Маркова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. Пенка Велинова, София Икономова, Иванина Пастракова – съдии в СРС, както и Анна Ненова-Вълканова – съдия в Софийския градски съд, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Пламена Събева – съдия в Районен съд – Бургас, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд