Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Невена Зартова за административен ръководител на Софийска районна прокуратура

18 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител“ на Софийска районна прокуратура, в който участва Невена Яворова Зартова – изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Софийска Районна прокуратура. Единодушно, с 8 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й.

Прокурор Зартова притежава над 16 години юридически стаж, като през 2005 г. заема длъжността „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, през 2014 е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на СРП, а считано от 07.11.2019 г. и до настоящия момент е изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на същата.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Зартова за длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Софийска районна прокуратура.

Според Концепцията за управление на Софийска районна прокуратура, прокурор Зартова мотивира амбицията си за участие в процедурата за административен ръководител на Софийска районна прокуратура с житейския, професионален и административен опит, който е придобила в този орган на съдебната власт. Акцентира върху целите да запази при съблюдаване на принципа на приемственост – достиженията на Софийска райнна прокуратура и нейния авторитет, да запази здравето на магистратите и съдебните служители, да повиши качеството и ефективността на работа и да повиши доверието, както от страна на гражданите, така и от другите държавни органи.

Въпроси към кандидата поставиха Иван Гешев – главен прокурор на Република България, Йордан Стоев, Пламен Найденов, Светлана Бошнакова и Евгени Иванов – членове на ВСС, които поискаха мнение, относно предприетите мерки по върнатите и оправдателните решения по чл. 78а от НК. Обсъдени бяха нейните виждания за сформирането на управленски екип и мнението й относно намаляване броя на заместниците. Коментирани бяха вижданията й по делата по ЗОДОВ – как се структурира надзора, как се определят прокурорите, които участват и как ще бъдат обучавани. Акцент бе поставен върху бъдещите приоритети и дали ще си партнира със съсловната организация „Асоциацията на прокурорите в България“. Обсъдени бяха и въпроси, относно дисциплинарните наказания и дали ще бъдат налагани такива на магистрати или съдебни служители, ако при направена проверка се установи перманентно неизпълнение на задълженията.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Иван Гешев – главен прокурор на Република България, Йордан Стоев, Георги Кузманов и Евгени Иванов – членове на ВСС, като посочиха високите професионални, лични и управленски качества, които притежава, както и познаването на проблемите в прокуратурата, нейното желание и мотивация за заемане на длъжността.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд