Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени в районните прокуратури в градовете Велико Търново, Севлиево, Сливен и Разград

18 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Тихомир Шабов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура, считано от 24.11.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, а за изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Севлиево бе определен Тихомир Петков - досегашния административен ръководител, считано от 27.11.2020 г., до закриване на органа, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 20 от 13.08.2020 г., т. 1.

Колегията, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Катя Колева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен и я преназначи на заеманата преди това длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Галин Тупев – младши прокурор в Районна прокуратура – Разград бе назначен на длъжността „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на Данислав Николов като „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд