Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на Национална следствена служба и Софийска градска прокуратура

18 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да разкрие, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една щатна бройка за длъжност „младши експерт“ в отдел „Аналитично-методически“ в Национална следствена служба и три и половина щатни бройки за съдебни служители в Софийска градска прокуратура. За длъжностите „завеждащ служба“, „експерт връзки с обществеността“ и „системен администратор“ се разкрива по една бройка и половин бройка за длъжността „съдебен деловодител“. Увеличаването на щатната численост е в следствие на недстатъчен брой за извършваната дейност в Национална следствена служба, а мотивите на Софийска градска прокуратура са в насока, че за срочното и качествено осъщуствяване на дейностите, свързани с големия документооборот на преписките и делата е необходимо увеличение на специализираната администрация, по повод длъжностите на завеждащия служба и съдебния деловодител, както и недостатъчния брой служители в звено „Инфрмационно обслужване“, по повод бройката за системен администратор. Щатната бройка за експерта връзки с обществеността е разкрита, тъй като до момента няма утвърдена такава длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд