Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише договори във връзка с управление и закупуване на имоти за нуждите на органи на съдебната власт

26 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише договори за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти за нуждите на органи на съдебната власт, както следва:

         - недвижим имот – частно общинска собственост, представляващо складово помещение, находящ се в сграда в гр. Несебър, пл. „Жулиета Шишманова“, на ВСС чрез Окръжна прокуратура – Бургас, за нуждите на Териториално отделение – Несебър към Районна прокуратура – Бургас, за срок от 5 години.

         - имот – публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията „урбанизиране“ и начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс“ с адрес гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 33, ведно с построените в него сгради за нуждите на Административен съд – Разград, Окръжна прокуратура – Разград и Районна прокуратура – Разград, съгласно утвърдено разпределение.

         Пленумът на Висшия съдебен съвет прие, че недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ административна сграда на два етажа със застроена площ 129 кв. м. с адрес гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, предоставен за управление на ВСС за нуждите на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, Военно-следствен участък – гр. Плевен, е с отпаднала необходимост. В тази връзка на представляващия ВСС е възложено да изрази становище, на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост до областния управител на област Плевен относно отнемане на имот – частна държавна собственост.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъдат придобити чрез договор за покупка два поземлени имоти – частна общинска собственост в с. Лозенец, община Царево, обл. Бургас за сумата от 186 584 лв. без ДДС и 223 900, 80 лв. с ДДС с цел придобиване на земята върху, която са изградени почивните бази, стопанисвани от Върховния административен съд. Същите се използват целогодишно от магистрати и съдебни служители от цялата съдебна система за краткотраен отдих и за провеждане на мероприятия с професионално-квалификационна насоченост.

Представляващия ВСС е упълномощен да направи предложение чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството до Министерски съвет, за предприемане на действия по закупуване на имотите, както и да сключи договорите за покупка, след получаване на Решение на Министерски съвет. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт, след актуализиране на поименното разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г., като се намалят утвърдените средства за изпълнение на годишната задача за обект: „Реконструкция и ремонт на имот, находящ се в гр. Банкя за нуждите на НИП“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд