Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище във връзка с втория Универсален периодичен преглед в Съвета по правата на човека

26 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище, че препоръки 6.74, 6.78 и 6.81 от проекта на доклад на Работната група по втория Универсален периодичен преглед, който се провежда в Съвета по правата на човека на ООН, са от компетентността на ВСС. Препоръките са свързани с продължаване на съдебната реформа, в съответствие с цели 16.3 и 16.6 от Целите за устойчиво развитие и в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, като гарантира независимостта на съдиите и прокурорите и чрез установяване на ефективни механизми за контрол; „Предприемане на реформи за насърчаване на независимостта на съдебната система и за премахване на корупцията в съдебната система и “Осъществяване на реформа на съдебната система, включително чрез засилване на усилията за борба с корупцията“.

След обсъждане и проведено гласуване членовете на ВСС решиха, че не са от компетентността на Съвета препоръки 6.54, 6.55, 6.73 и 6.82, а именно  „Провеждане на адекватни разследвания и наказателно преследване на прояви на реч на омразата с отчитане на мотивите, като се изисква от съдилищата редовна да докладват, регистрират и публикуват дела, когато речта на омразата или престъпленията от омраза са били или не са разглеждани в съдебни производства“; „Да се гарантира, че всички случаи на реч на омразата и престъпления от омраза се разследват своевременно и ефективно, санкционират се и се търси наказателна отговорност за тях“; „Укрепване на върховенството на закона чрез предприемане на всички необходими реформи, за да се осигури механизъм за отчетност на главния прокурор“ и „Продължаване на структурните реформи на конституционно и законодателно равнище, за да се затвърди постигнатият напредък по отношение на реформата на Висшия съдебен съвет.

Становището на Пленума е във връзка с писмо от Министерство на външните работи, с което е отправена молба в срок до 30.11.2020 г. да бъдат посочени препоръките от компетентността на ВСС, по повод проекта на доклад на България по Универсалния периодичен преглед.

На 06.11.2020 г. България представи националния си доклад по изпълнението на приетите препоръки, получени по време на втория Универсалния периодичен преглед. На 10.11.2020 г. е одобрен първият проект на доклад за България с препоръките на държавите членки, направени по време на Универсалния периодичен преглед за 2020 г. Той ще бъде приет окончателно по време на 46-та сесия на СПЧ в периода 22.02. – 29.03.2021 г., като до тогава страната ни ще предостави информация кои препоръки ще приеме да изпълнява в следващите пет години.

ВСС е предоставял информация във връзка с Универсалния периодичен преглед в СПЧ на ООН през 2015 г. и 2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд