Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Закон за изпълнение и допълнение на ГПК

26 ноември 2020 година

Заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет започна с минута мълчание в памет на Евгени Диков – изборен член на ВСС от квотата на следователите. Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев сподели, че Евгени Диков беше и ще бъде запомнен като „великолепен човек, великолепен колега и приятел, който даде всичко най-добро от себе си“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за изпълнение и допълнение на ГПК, като направи допълнителни предложения за изменения от редакционен и същностен характер, посочени в Приложение към решение по т. 1 от протокол № 29/26.11.2020 г. на Пленума на ВСС.

Пленумът изрази категорично несъгласие с използваната законодателна техника - със заключителни разпоредби да бъде изменен и допълнен Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като същата се явява в противоречие с разпоредби на Закона за нормативните актове.

Предложеният проект на ЗИД на ГПК е свързан с регулиране на правилата за упражняване на процесуални права в електронна форма, доколкото със ЗИД на ЗСВ (обн. ДВ, бр. 62 от 2016 г.) са регламентирани общите правила относно удостоверителните изявления и процесуални действия в електронна форма. Необходимостта от законодателни изменения в процесуалните закони произтича и от предстоящото въвеждане на Единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие.

Предложените изменения и допълнения в ГПК целят създаване на регламентация на подробни правила за връчване на съобщения и призовки на електронен адрес; възможност за заплащане на такси и други задължения към съда по електронен път; създаване на нова глава единадесет „а“ – Процесуални действия и актове в електронна форма“; допълване съдържанието на исковата молба; създаване на легална дефиниция на понятието „електронен адрес“.

С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ГПК се предвиждат промени в НПК, с които ще бъдат регламентирани – изготвянето на съдебните катове в електронна форма; упражняването на процесуални права и извършването на процесуални действия в електронна форма от страните; правила за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство; правилата за призоваване и уведомяване на пострадалия за хода на наказателното производство; правилата за връчване на призовки, съобщения и книжа в съдебната фаза на наказателния процес; правилата за изпращане на съобщение за извършено престъпление; правила за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при произнасяне по мярката и другите мерки за процесуална принуда в съдебното производство.

Пленумът на ВСС се обедини, че като цяло предложенията за изменение и допълнение са съобразени със спецификата на уведомяването по електронен път на страните, като същевременно се създават достатъчни гаранции както за осигуряването на надлежно връчване на съобщения, така и за реализацията на процесуалните действия и актове в електронна форма. Предложеният законопроект създава предпоставки за подобряване на достъпа до правосъдие чрез по-широкото използване на информационни и комуникационни технологии и за ускоряване на съдебния процес, при задължителното спазване на всички гаранции за защита на правата на участниците в производството.

Припомнено бе, че през м. май 2020 г. Съдийската колегия е изпратила предложение за проект на ЗИД на ГПК и НПК на министъра на правосъдието.

Пленумът на ВСС предлага допълнение в § 1, чл. 38, ал. 3, според което електронното връчване е редовно, ако страната потвърди изрично получаването. С § 2 се създава нов чл. 38а, свързан със задължението за посочване на електронен адрес, като Пленумът на ВСС предлага създаване на нова ал. 4, според която съгласието по ал. 2 и ал. 3 може да се оттегли по всяко време, без оттеглянето да засяга редовността на вече извършените действия. Предлага се прецизиране на режима на връчване чрез електронно съобщение в § 4, чл. 41а., като в ал. 1 се допълни, че страната следва да изтегли съобщението в едноседмичен срок от изпращането му.

Промените в ал. 2 са с оглед въвеждането на срок, с изтичането на който се презумира редовността на връчването. Предлага се в случай, че страната не е изтеглила съобщението в определения срок, същото да се смята за връчено с изтичането на едноседмичен срок, считано от деня, следващ изтичането на едноседмичния срок от изпращане на съобщението. Предлага се редакция и в ал. 3, според която, „когато връчването става на посочен от страната адрес на електронна поща, денят на изпращането на съобщението се счита за ден на постъпване на съобщението в съответния електронен адрес на страната до доказване на противното. Страната следва да потвърди получаването на съобщението в 7-дневен срок от получаването му на посочения електронен адрес. Съобщенията се считат за връчени от датата на изпращане на потвърждението от страната“.

Предложените промени в § 9, чл. 51, касаят връчване на адвокат, като в ал. 2 се предлага обявеният срок, в който адвокат може да заяви по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, че отсъства и не приема съобщения да бъдат с обща продължителност не повече от 45 календарни дни в рамките на една календарна година.

С § 35 от Преходните и заключителни разпоредби, с който се изменя НПК се предлагав чл. 64, а) и б), както и в чл. 270, ал. 2 да отпадне изразът „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства, или …“, при които обвиняемият, респ. подсъдимият може да участва в делото и чрез видеоконференция.

Предложенията за отпадане на посочените части в § 35 – чл. 64, ал. 2 и ал. 7 от НПК, както и в чл. 270, ал. 2 от НПК са направени от г-н Севдалин Мавров и са приети с 11 гласа „за“ и 6 гласа „против“.

Предложени са и промени в § 39, според които Законът влиза в сила при условията, реда и сроковете на § 216 и § 229, т. 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСВ (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.) с изключение на § 9 и § 37, които влизат в сила дванадесет месеца след изтичане на сроковете по § 216 и § 229, т. 4, с оглед прецизиране на текста, тъй като § 216 и § 229, т.4. са влезли в сила и съответно срокът на отлагателното действие започва с изтичането на сроковете, предвидени в тях.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд