Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Венета Стефанова-Иванова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Средец

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, поради настъпили нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Венета Стефанова-Иванова – съдия в Районен съд – Средец, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 01.01.2021 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с депозирана молба от Красимира Донева за освобождаването ѝ от длъжността изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда.

На основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт Колегията преназначи Красимира Донева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Средец, на длъжност „съдия в Районен съд – Бургас, считано от 01.01.2021 г. На съдия Донева е възложено да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдия Донева изпълнява функциите на административен ръководител – председател на Районен съд – Средец, считано от 12.11.2019 г., след изтичане на мандата ѝ като административен ръководител в периода 2014 – 2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд