Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващи функциите на административен ръководител на две съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Ива Байнова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Хасково, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Хасково, считано от 08.12.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Хайгухи Бодикян – „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Хасково, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, считано от 08.12.2020 г. Решението е мотивирано с изтичането на нейния мандат като административен ръководител на Административен съд - Хасково.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Румен Атанасов Стойнов – административен ръководител – председател на Районен съд – Своге, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Своге, считано от 19.12.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичане мандат на Румен Стойнов като административен ръководител – председател на Районен съд – Своге.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд