Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи двама кандидати, касирани в конкурс за апелативните съдилища – наказателна колегия

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, във връзка с влезли в сила решения № 10660/03.08.2020 г. по административно дело № 1996/2020 г. и № 10661/03.08.2020 г. по адм. дело № 1997/2020 г. по описа на Върховния административен съд, гласуване по поредността на класирането, като на свободните длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, назначи на основание чл. 160 и чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с § 209 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), класираните кандидати, считано от датата на встъпване, както следва:

  • Благой Потеров на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас,
  • Стоян Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд