Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима съдии и повиши на място в по-горен ранг други четирима

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Любка Голакова – съдия в Софийския градски съд, срещу изготвената комплексна оценка за периодично атестиране. На основание чл. 196, т. 3 (в сила от 11.02.2020 г.) във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), е проведено периодично атестиране на съдия Голакова, като е приета комплексна оценка ЗА атестирането „добра“. При разглеждане на предложението не участваха Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров и Боряна Димитрова, поради отвод.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Рая Манолева, Иван Филчев – съдии в Районен съд – Сандански и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5 от ЗСВ, извънредно атестиране на Росица Радославова – съдия в Окръжен съд – Русе, Спасимир Здравчев – съдия в Районен съд - Пловдив и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, Съдийската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Екатерина Стоева – съдия в Софийския районен съд и Даниела Талева – съдия в Софийски градски съд; в ранг „съдия в АС“ Минчо Танев – съдия в Районен съд – Царево, а Боян Косев – съдия в Районен съд – Габрово в по-горен ранг „съдия в ОС“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд