Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра за втори мандат Желязко Стефанов за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кърджали

2 декември 2020 година

Прокурорската колегия на ВСС избра Желязко Стефанов с 6 гласа „за“ и 3 гласа „против“ за втори мандат за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кърджали. Другият кандидат - Стоян Моневски – прокурор в Софийска районна прокуратура, получи 1 глас „за“ и 8 гласа „против“.

Желязко Стефанов има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва в Окръжна следствена служба – Кърджали на 20.01.2004 г., а на 18.01.2006 г. встъпва в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали. В периода 02.02.2015 г. – 02.02.2020 г. е административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали, а от 03.02.2020 г. е определен за и. ф.  административен ръководител на същата прокуратура.

Мотивиран е да кандидатства за длъжността с убеждението, че притежава необходимите и доказани в реална дейност високи професионални и нравствени качества, управленска компетентност, умение да работи в екип и да допринесе за издигане на авторитета на съдебната власт. Той познава обективното състояние на работата на прокуратурата в съдебния район и има амбиция да запази и надгради достиженията и добрите практики, както и да подобри нейните резултати. Като основна цел на своята управленска дейност прокурор Стефанов поставя развитието на Окръжна прокуратура – Кърджали и на районните прокуратури в съдебния район. Негови приоритети са повишаването на професионалната компетентност и квалификацията на магистратите, разследващите полицаи и съдебните служители в прокуратурите и законосъобразно, ефективно и в законов срок извършване на предварителните проверки. Основен акцент се поставя на утвърждаването на положителната тенденция през последните 6 години на задържане високо ниво на решените от прокурорите преписки, спрямо наблюдаваните - над средното за страната; задържане на по-нисък относителен дял на нерешените в срок до 1 месец преписки, спрямо решените през последните години, отнесен към средното ниво за страната, както и утвърждаване тенденция за изготвяне и внасяне на прокурорските актове в съда в едномесечния законов срок без изключение в района. Другите приоритети на кандидата са законосъобразното, ефективно и срочно извършване на разследването, активността на прокуратурите по административносъдебния надзор и надзора за законност; законосъобразното и ефективно привеждане на присъдите в изпълнение, както и взаимодействието с медиите чрез своевременно предоставяне на информация за работата на прокуратурите в района. С набелязаните за тяхното постигане мерки, той предвижда да се повиши мотивацията, компетентност и социална отговорност на магистратите и съдебните служители в съдебния район на Окръжна прокуратура – Кърджали.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Йордан Стоев, Огнян Дамянов и Евгени Иванов във връзка с приложимите мерки за преодоляване на проблема със забавянето на експертизите на вещите лица,  осигуряването на поемни лица при извършване на процесуално-следствени действия и причините за високата натовареност на следователите, мотивацията му за повторно участие в конкурсната процедура и как ще подпомогне подобряването и повишаване качеството на работа в прокуратурата.

Главният прокурор Иван Гешев подкрепи кандидатурата на прокурор Стефанов с мотивите, че познава добре района и колегите си, и има виждания какво трябва да промени в предстоящия си мандат, като му  препоръча „повече динамика и по-малко бюрокрация в работата. 

В подкрепа на прокурор Стефанов се изказаха и членовете на Прокурорската колегия Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Евгени Иванов, които споделиха и лични впечатления, обединявайки се около становището, че в мандата му основните показатели на Окръжна прокуратура – Кърджали са се подобрили, а самият той е достоен кандидат и човек отдаден на работата си като прокурор.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд