Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори и повиши в по-горен ранг трима прокурори

2 декември 2020 година

 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Светослав Стойнов, Николета Добрилова-Арнаудова – прокурори в Окръжна прокуратура – Варна и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Любка Клисарова - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Венета Добрева – прокурор в Районна прокуратура – Сливен и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“. Прокурор Добрева придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маринела Марчева - прокурор в Районна прокуратура – Добрич; Павел Любенов – „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия повиши в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Ангелина Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд