Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие План-график за провеждане на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет и утвърди образец на бюлетина за гласуване за кандидат от квотата на следователите

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие План-график за провеждане на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет и утвърди технически образец на бюлетина както и на изборни протоколи, които секционните комисии и изборната комисия следва да изготвят при провеждане на изборите.

Пленумът възложи на главния секретар на ВСС да предприеме всички необходими действия по осъществяване на цялостната организационно-техническа подготовка по провеждане на събранието, което е свикано със заповед № РД-04-461/02.12.2020 г. на Главния прокурор на Република България и ще се проведе на 13 и 20 март 2021 г. (две последователни съботи). Заповедта на Главния прокурор е обнародвана в Държавен вестник, бр. 103/04.12.2020 г.

В срок до 29.01.2021 г. (14-дневен срок от обявяването на предложенията) кандидатите представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, както и документи за съответствие с изискванията на закона. В същия срок кандидатите представят декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ.

Общото събрание на 20.03.2021 г. ще започне в 08.00 ч. и предвижда – провеждане на избор в съответствие с процедурата по чл. 32-37 от Правилата  за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите (Правилата), както и обявяване на решението на избирателната комисия за резултатите от избора. В случай, че не бъде избран член на Прокурорската колегия на 20.03.2021г. ще се проведе Общо събрание за повторен избор.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията за разходваните средства за организирането и провеждането на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС на 19.09.2020 г. и на 26.09.2020 г. Информацията е изготвена в изпълнение на решение на Пленума по протокол № 24/24.09.2020 г., с което е възложено на и. д. главния секретар на ВСС след приключване на Общото събрание за избор на член на ВСС да изготви доклад относно размера на разходваните средства.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд