Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави възможност на съдилищата да използват Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ и Системата за електронно съобщаване и призоваване, интегрирана в Единния портал за електронно правосъдие

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предостави възможност на съдилищата, по преценка на административния ръководител да използват Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ и Системата за електронно съобщаване и призоваване, интегрирана в Единния портал за електронно правосъдие до актуализиране на Портала, съгласно нормативните изисквания. Всички съдилища, които ще се възползват от Системата за сигурно електронно връчване следва да го обявят на интернет страниците си. Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на административните ръководители на съдилищата за сведение и изпълнение.

Системата предоставя услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/92/ЕО. Моментът на изпращане и моментът на получаване на съобщение, както и съдържанието на съобщението и прикачените към него документи се удостоверяват с квалифициран електронен печат и времеви печат от ДАЕУ.

Решенията на Пленума са във връзка с извънредната епидемиологична обстановка  и разпоредбата на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс, според която на административните органи, на органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги се вменява задължение да осигурят техническа възможност, с която да осигурят на заявителите на сигнали и предложения, жалби, протести, молби, искове и приложенията към тях, възможност да подават съответните документи и съобщения по електронен път по реда на Закона за електронното управление, съответно по Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд