Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС коригира бюджетите на съдилища за закупуване на техника, за текущи разходи и други

10 декември 2020 година

 Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на съдилища с цел осигуряване на средства за закупуване на техника, за овладяване на рисковете от разпространение на COVID-19, за текуща издръжка, неотложни ремонти и за изплащане на трудови възнаграждения. Предвид увеличение на документооборота и необходимост от подмяна, се увеличават средствата по § 52-00 „придобиване на ДМА“ на Районен съд – Попово за закупуване на скенер, на Административен съд – Добрич за закупуване на 3 броя мултифункционално устройство (МФУ) (тип принтер), на Административен съд – Габрово за 2 броя МФУ и на Районен съд – Варна за закупуване на 8 броя мрежови принтери. На Административен съд – Стара Загора е предоставено финансиране за закупуване на мрежов скенер и на 2 броя локални документни скенери, и на Районен съд – Никопол за закупуване на сървър, операционна система за сървър и скенер, с оглед подмяна на морално и физически остаряла техника, както и поради необходимостта от скенери при бъдещо увеличение на обема на информацията, която трябва да се сканира. Пленумът осигури средства за закупуване на сървър, лиценз за сървърна операционна система и UPS за нуждите на Бюро съдимост в Районен съд – Велико Търново. Коригиран е бюджетът на Районен съд – Разлог, с цел закупуване на 3 броя UPS; на Районен съд – Бяла - за закупуване на комуникационно оборудване – рутер и два суича; на Районен съд – Попово и на Окръжен съд – Търговище – за закупуване по една копирна машина; на Районен съд – Тетевен за закупуване на 5 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и на Административен съд – Варна за един UPS и допълнителна батерия. Осигурени се средства за закупуване на 3 звукозаписни системи от Районен съд – Силистра. ПВСС даде съгласие за увеличаване на бюджетите на Районен съд – Елин Пелин и на Районен съд – Сливница, на Районен съд – Добрич - за монтиране на защитни паравани и профилактика на климатични системи в работните помещения, на Районен съд – Велинград за извършени изследвания. Предоставено е финансиране на Районен съд – Монтана за обезпечаване на неотложни текущи разходи до края на 2020 г., във връзка с недостиг, възникнал след монтаж на предпазни стъкла за четири съдебни зали и за работните места, на които се обслужват граждани.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция на бюджета на Районен съд – Велинград по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с цел осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения на новоизбрания административен ръководител на съда.

С решение на Пленума са предоставени средства за текуща издръжка на Районен съд – Видин, на Районен съд – Кула. Бюджетът на Районен съд – Кърджали е увеличен с цел осигуряване на средства за обзавеждане на работно място – кабинет на новоназначен магистрат и за подмяна на обзавеждането на административния ръководител на съда.

Осигурени са средства на Административен съд – Русе за авариен ремонт на асансьорна уредба в съдебната сграда. Бюджетът на Окръжен съд – Кърджали е увеличен с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател, във връзка с възникнала щета по административната сграда на съда.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договор рег. № ВСС – 14018/20.11.2018 г., сключен между ВСС и „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ“ ООД с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4, на основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от договора – по взаимно съгласие.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд