Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще сключи договор с актюер за изготвяне на техническо задание за обществена поръчка за групова застраховка на лицата, работещи в съдебната система

10 декември 2020 година

Пленумът възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с външен експерт (актюер) на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, на стойност до 30 000 лв. без вкл. ДДС, с предмет: „Изготвяне на техническо задание за обществената поръчка, след направен от него анализ на сключения Договор между ВСС и „Дженерали Застраховане“ АД и изложените в писмо на изпълнителните директори на „Дженерали“ АД съображения и определяне на прогнозна стойност“, с право да го изменя и прекратява, както и с право по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за възложител, с правата предоставени му с настоящото решение, по всеки от предложените варианти, както следва:

 Вариант І

Изготвяне на техническо задание и определяне на актуална прогнозна стойност на предстоящата за възлагане поръчка, съобразно нейната пазарна стойност към настоящия момент, въз основа на изготвеното техническото задание от „КПМГ България“ ООД, неразделна част от документацията за участие по обществена поръчка, открита с Решение № ВСС-8901/29.06.2017 година, с актуализирани данни за застрахованите лица.

Вариант ІІ

Изготвяне на техническо задание и определяне на актуална прогнозна стойност за обществената поръчка, след направен от него анализ на сключения Договор между ВСС и „Дженерали Застраховане“ през 2017 г. . и изложените в писмо на изпълнителните директори на „Дженерали АД“ съображения относно обезщетенията за временна нетрудоспособност, съобразно работната заплата на застрахованите лица.

Вариант ІІІ

Изготвяне на техническо задание и определяне на актуална прогнозна стойност при разделяне на предмета на поръчка на две поръчки/или при отделянето им в обособени позиции/ като  обезщетенията за временна нетрудоспособност бъдат съобразени с работната заплата на застрахованите лица и други критерии, както следва:

А/ Обществена поръчка с предмет: „Застраховка „Злополука” на общо 15 300.5 (петнадесет хиляди и триста и половина) действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица: съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на Националния институт на правосъдието (НИП), държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители“ само за основните рискове:

1.  Смърт от злополука;

2. Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука;

3. Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;

4. Медицински разноски, вследствие на злополука;

5. Дневни пари за болничен престой, наложен от злополука;

6. Ритуални разходи при смърт от злополука и за репатриране.

Б/ Обществена поръчка с предмет „Застраховка Заболяване/Живот“ на същия брой действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица, с включени медицински разходи за горецитираните лица както следва:

1. Смърт от заболяване;

2. Трайна загуба на работоспособност в резултат на заболяване;

Предвижда се допълване и/или замяна на всички или някои от покритите рискове по застраховка „Заболяване/Живот“ с покрития по застраховка за допълнително осигуряване на здравни услуги /т.нар. „медицинска застраховка“/.

Решението на Пленума на ВСС е във връзка с анализ на изпълнението на Договора за групова застраховка „Злополука“ на магистрати и съдебни служители и възникнали проблеми, както и предложения за различни варианти при организирането на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в ИВСС, служители на НИП, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители“ Поръчката е включена в графика за обществените поръчки за 2020 г. с прогнозна стойност 3 963 314,45 лв. без ДДС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд