Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС продължи до 31 декември 2020 г. срока, в който съдилищата няма да въвеждат нови дела в ЕИСС, с изключение на пилотните и съдилищата, изрично заявили желание да работят със системата

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да продължи срока, определен с решение по протокол № 23/16.09.2020 г., за спиране  въвеждането на нови дела в ЕИСС за периода от 10 до 31 декември  2020 г. във всички съдилища, с изключение на 17-те пилотни съдилища: Апелативен съд – Велико Търново и Апелативен съд – София, окръжните съдилища в градовете Перник, Варна, Благоевград, Велико Търново, Смолян, районните съдилища в градовете Велико Търново, Елена, Костинброд, Сливница, Омуртаг, Търговище, Елхово, Тополовград, Чепеларе и Смолян, както и съдилищата, които изрично заявят писмено желание да продължат да работят с ЕИСС.

Пленумът на ВСС отложи за 17 декември 2020 г. разглеждането на предложението на председателя на Върховния административен съд за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., съдилищата, които изразят желание, без пилотните, да могат да използват едновременно ЕИСС и старите си деловодни програми, като последните ще имат ролята на основна система за периода, а ЕИСС ще работи в тестова среда. В тази връзка се предлага в срок до 29.12.2020 г. председателите на съдилищата да изразят писмено желание пред ВСС, дирекция „Информационни технологии“, отдел ЕИСС.

В хода на обсъждането бяха коментирани и предложения за поетапно възобновяване на въвеждане на нови дела в ЕИСС по определена материя или определени по друг принцип. Изложени бяха различни аргументи в подкрепа на исканията за удължаване на срока за работа в тестова среда, продължаване усъвършенстването на системата и предоставяне на възможност съдилищата сами да решат дали да работят с ЕИСС в реална продукционна среда.

Пленумът на ВСС прие за сведение доклада на работната група, сформирана с решение по Протокол № 26/22.10.2020 г., т. 4.2, за извършената от „Информационно обслужване“ АД оптимизация на ЕИСС съобразно направените предложенията на съдилищата от съответните нива в системата на съдилищата - районни съдилища, окръжни съдилища, апелативни съдилища и Върховен касационен съд. В Доклада е посочено, че в периода от 16.09.2020 г. до 07.12.2020 г. са проведени 11 срещи между представители на Работната група и „Информационно обслужване“ ЕАД, като са реализирани нови 24 версии на ЕИСС. С тях са направени 169 новости към вече съществуващи функционалности, 53 оптимизации и 128 броя отстранявания на констатирани несъответствия. В периода от 17.11.2020 г. до 03.12.2020 г. „Информационно обслужване“ ЕАД са провели допълнителни обучения във връзка с направените подобрения и оптимизации на ЕИСС.

Към момента с ЕИСС работят 41 съдилища, като заявка да възобновят работа със системата са направили Окръжен съд – Монтана, Районен съд – Исперих, Районен съд – Кубрат и Районен съд - Павликени.

В обсъждането участваха и представители на „Информационно обслужване“ ЕАД, като изпълнителният директор Ивайло  Филипов посочи, че в ЕИСС към 08.12.2020 г. са създадени 195 813 входящи документи; образувани са над 60 000 дела и общият брой на електронно подписаните актове е 136 000 бр.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд