Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува материали по проект на РМС за възлагане на представляващия ВСС да сключи договор за покупка на имоти

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация съгласува материалите, изпратени с писмо от 07.12.2020 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно проект на Решение на Министерския съвет за възлагане на представляващия ВСС да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата с уточнението, че съдържанието на приложения към материалите проект на Съобщение до средствата за масово осведомяване, следва да се прецизира в съответствие с проекта на решение на Министерски съвет и проекта на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на РМС е изготвен по предложение от представляващия ВСС във връзка с придобиването на поземлени имоти от ВСС, върху които са построени сградите на „Учебна база“ Лозенец, стопанисвана от Върховния административен съд. С придобиването на имотите ще се подобри експлоатацията на учебната база и ще се реализират нови инвестиционни намерения.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд