Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искане за първоначално назначаване в Апелативен съд - Пловдив

26 януари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на Стефка Янкова-Котрулева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за първоначално назначаване в Апелативен съд – Пловдив – наказателна колегия. Колегията установи, че тя не отговаря на изискванията в конкурса за външно назначаване, тъй като вече заема магистратска длъжност.

Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 3/29.01.2019 г., т. 4.4., с 6 гласа „за“ и 5 гласа „против“ не е взела решениe, а с гласуване по протокол № 4/05.02.2019 г. е оставила без разглеждане предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за първоначално назначаване на Стефка Котрулева на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив - наказателна колегия. Нейната жалба срещу тези решения е оставена без разглеждане от Върховният административен съд с определение № 11418/25.07.2019 г. по административно дело № 2329/2019 г., потвърдено с определение на петчленен състав по административно дело № 11994/2019 г. Върховният административен съд се е произнесъл с окончателен съдебен акт по въпроса относно назначаването ѝ по този ред, с основен мотив, че същата след провеждане на конкурса е встъпила в длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура, като за нея са настъпили нови факти, които влияят на заявеното право на оспорване и обосновават липсата на правен интерес.

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия е изразила становище, че е налице влязло в сила съдебно определение, с което съдът се е произнесъл окончателно и КАК няма правомощие да коригира съдебния акт или да пререшава правния спор.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд