Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени Правилата за оценка на натовареността на съдиите

26 януари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни, считано от 01.01.2021 г., Приложение № 5 „Дейности на административните ръководители“ – неразделна част от Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС), както следва:

Между групите за съдилища с щатен брой съдии: 40+ и с щатен брой съдии: 100+ се допълват следните нови групи за съдилища:

- „щатен брой съдии: 60+, със среден брой часове за административна дейност на председателя на съда – 1000, и на заместник-председателя – 720“;

- „щатен брой съдии: 80+, със среден брой часове за административна дейност на председателя на съда – 1100, и на заместник-председателя – 840“.

Възлага на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС да отрази измененията и допълненията в Приложение № 5 към Правилата за оценка натовареността на съдиите.

За приетите изменения и допълнения в Приложение № 5 към ПОНС, ще бъдат уведомени административните ръководители на съдилищата, както и фирмата осъществяваща поддръжка на Централизираната система за разпределение на делата, за актуализиране на СИНС.

Те ще бъдат предоставени на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, с оглед залагането им в ЕИСС.

Приетите изменения и допълнения в Приложение № 5 към ПОНС се публикуват на интернет страницата на ВСС в раздел Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС.

Промените са инициирани от ръководството на Апелативен съд – София, с аргумент, че избраният критерий за формиране на групите – брой съдии по щат, не е приложен последователно, и не дава възможност за коректно отчитане на работата в съдилищата с над 60 и с над 80 съдии по щат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд