Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Петко Тухчиев за административен ръководител на Районна прокуратура – Добрич за втори мандат

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич, в който участва атестираният кандидат Петко Петров Тухчиев – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Тухчиев притежава над 21 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като „следовател“ в Окръжна следствена служба – Добрич в периода от 2000 г. до 01.07.2005 г. От 01.07.2005 г. до 10.04.2006 г. е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич. От 10.04.2006 г. до 25.03.2015 г. заема длъжността „заместник административен ръководител – заместник районен прокурор“ на същата прокуратура, с изключение на 9-месечен период през 2009 г., когато е командирован в Окръжна прокуратура – Добрич. В периода от 25.06.2015 г. до 26.06.2020 г. е районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич. За период от 3 месеца през 2015 г., както и считано от 26.06.2020 г. и към настоящия момент е изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Тухчиев спрямо длъжността, за която кандидатства. При изпълнение на служебните си задължения се ръководи единствено от вътрешните си убеждения и закона, без да се поддава на влияния. В своята работа той е отговорен, обективен и справедлив. С поведението си не е допускал случаи, водещи до конфликт на интереси. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Добрич.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Тухчиев мотивира участието си в процедурата с личния стремеж да следва упорито поставените цели, въпреки непредвидимите трудности от изминалия мандат – дългогодишен кадрови проблем, предвид незаетия магистратски щат, кадрови проблем в структурите на ОД на МВР – Добрич и съответните РУ на територията на областта, основно в сектор „Разследване“, водещ до прекомерна натовареност на разследващите полицаи. Подкрепата на колеги и служители, подобрения работен климат, житейския и професионален опит, по-голямата част от който е протекъл в Районна прокуратура – Добрич, допълнително му дават увереност за да се кандидатира за втори мандат като административен ръководител.

Въпроси към кандидата постави Огнян Дамянов - член на ВСС, който поиска неговото мнение за необходимостта от съществуването на две териториални отделения – в градовете Балчик и Каварна в съдебния район, за който кандидатства, предвид тяхното близко разположение и с оглед престъпността и материалното осигуреност. Въпрос бе зададен и от главния прокурор на Република България – Иван Гешев, който се поинтересува за визията на прокурор Тухчиев за щатната численост на органа, в частност бройката на прокурорските помощници. Те подкрепиха кандидатурата на прокурор Тухчиев като се обосноваха с безспорно успешния му първи мандат, доброто представяне на концепцията за стратегическо управление на Районна прокуратура – Добрич, неговия административен опит и създадените условия на труд и микроклимат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд