Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решение по предложението на главния прокурор за оптимизиране щатната численост на органите на съдебната власт

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Бургас с две свободни длъжности „прокурор“, на Районна прокуратура – Плевен с едва свободна длъжност „прокурор“и на Районна прокуратура – Шумен с една свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението, като разкрие четири щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Мотивите за предложението са с оглед необходимостта от предприемане на организационни мерки от страна на Прокуратурата на Република България за гарантиране на ефективен и качествен обмен на информация и координация между националните органи и структурата на Европейската прокуратура.

Предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 04.02.2021 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд