Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурси за длъжностите „младши прокурор" в районните прокуратури и „младши следовател" в следствените отдели в окръжните прокуратури

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 179 от ЗСВ, обяви 32 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 16 длъжности „младши следовател" в следствените отдели в окръжните прокуратури.

Колегията единодушно прие извършеното планиране за календарната 2021 г., като на основание чл. 177 от ЗСВ планира 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 16 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

На основание чл. 180, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Колегията обявява конкурс за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури в градовете, както следва: по една длъжност в Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград, Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян, Габрово, Русе, Ловеч, Добрич, Шумен, Разград, Силистра, Ямбол, две в Бургас, три във Варна и пет в Софийска районна прокуратура.

Обявява се и конкурс за заемане на 16 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, както следва: по една в Софийска градска прокуратура, окръжните прокуратури в градовете Стара Загора, Хасково, Ловеч, Варна, Добрич, Силистра, Сливен и Ямбол, две в София и пет в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.

След обнародване на решението за обявяване на конкурсите в „Държавен вестник“ кандидатите подават писмено заявление за участие. С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната и в случай, че същите се запазят, заявления за участие се подават само чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне в деловодството на ВСС.

Конкурсите ще се проведат от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит, по реда на чл. 184 от ЗСВ. Писмените изпити ще се състоят в сградата на Интер Експо Център, като датите и часът на провеждане се обнародват допълнително в „Държавен вестник“, публикуват се в един централен всекидневник, както и на интернет сайта на ВСС. Устните изпити ще се проведат по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд