Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

27 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Иван Стефанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Едуард Кехецикян - прокурор в Районна прокуратура – Варна и Мария Георгиева - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, като прие комплексна оценка „Много добра“ и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на решението, магистратите придобиват статут на несменяемост.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Милена Трифонова - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. Повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, са Весела Иванова - Атанасова - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Калинка Тодорова - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, Блага Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново и Калин Стоилов – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура. Всички повишения са считани от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно е атестиран полковник Христо Христов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, като Колегията прие комплексна оценка „Много добра“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд