Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе първото си заседание за 2021 година

29 януари 2021 година

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе първото си заседание за 2021 г., чрез видеоконферентна връзка в реално време, председателствано от Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет. Тя приветства всички с пожелания за здрава, успешна и ползотворна година. На заседанието участваха Даниела Ангелова – представител на Асоциацията на прокурорите в България и съпредседател на Съвета за партньорство, Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Пламен Найденов - член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд, Сибила Симеонова - в качеството й на член на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии и упълномощена от Владимир Първанов, Елена Динева – следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура, Илиана Димитрова – Васева – зам.административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, Емил Дечев – представител на Съюза на съдиите в България, Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Стефан Петров – представител на Камара на следователите в България и Тодор Тодоров - представител на Сдружение „Българска съдийска асоциация", упълномощен от Росица Велкова. Гост бе Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Членовете на Съвета за партньорство обсъдиха предложения за промени в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за провеждане на конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, като взеха решение, че са налице две групи въпроси – формулиране на предложения за законодателни промени за усъвършенстване института за кариерно израстване и формулиране на предложения за промени по оптимизиране на реда и условията за провеждане на конкурсните процедури, в рамките на настоящата законова регламентация. Предложенията на Съюза на съдиите, съдия Милен Василев и съдия Анелия Янева, ще бъдат обобщени и изпратени до Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет за запознаване.

Дискутирана бе и темата за възнагражденията на магистратите, като всички се обединиха около решението за промяна на Таблица №1 за определяне на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи. Различия имаха само в критериите за промяна. Първото предложение бе, тези критерии да са числеността на магистратите и степента на натоварване, а второто бе намаляването на различията върху възнагражденията между най-ниското и най-високото ниво на органите на съдебната власт, да се осъществи чрез промяна в размерите на ранговете. В хода на дебата бе решено да бъде предоставено на Комисия Бюджет и финанси към Висшия съдебен съвет да разработи Методика за определяне размера на отделните рангове.

На следващото си заседание на 30.03.2021 г. от 14:00 ч., Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет, ще продължи обсъждането за формиране пенсиите на магистратите и моделите за прекрояване на съдебната карта.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд