Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

2 февруари 2021 година

 

Уведомяваме кандидатите в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че поради допусната грешка от страна на редакцията на „Държавен вестник“, решенията на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС за обявяване на конкурсите са обнародвани в броя от 29.01.2021 г. вместо на предварително договорената и оповестена на интернет страницата на ВСС дата. Същевременно, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 1 от ЗСВ, обявите за конкурсите са публикувани и в един централен ежедневник - вестник „Труд“ в броя му от днес - 02.02.2021 г. С оглед разминаване на датите на двете публикации, 14-дневният срок за прием на документи се счита от датата на публикуване на обявата във вестник „Труд“, поради което кандидатите имат възможност да подават заявление за участие в съответния конкурс от 03.02.2021 г. до 16.02.2021 г., включително.

Напомняме на кандидатите, че с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки в страната, заявления за участие се подават САМО по пощата чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Заявления, подадени след горепосочения срок, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер, по всеки един от конкурсите, при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 182, ал. 2 от ЗСВ. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи за всеки един от тях. Дипломата за завършено висше образование по специалността „Право", удостоверението за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка, които изискват нотариална заверка, следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, а в случай на участие в повече от един се представя копие на същите за всеки следващ конкурс.

С оглед зачестилите запитвания, кандидатите следва да имат предвид, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г.) разпоредбата на чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ е ОТМЕНЕНА, с което ОТПАДНА изискването за прилагане към документите за участие в конкурсите на най-малко две препоръки от юристи.

Актуална информация, както и образци на документи, ще намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Важно/ Конкурсни процедури/ Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд