Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Татяна Даскалова за административен ръководител на Окръжен съд – Търговище

2 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 12 гласа „за“ избра Татяна Даскалова за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище. Другият кандидат Мирослав Митев – съдия в Окръжен съд - Търговище получи 2 гласа подкрепа.

Татяна Даскалова има над 29 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Професионалната ѝ кариера започва като младши съдия в Окръжен съд – Търговище през 1991 г., а в периода 1992 – 1995 г. е съдия в Районен съд – Търговище, след което до 1999 г. - негов заместник-председател. От 25.01.1999 г. правораздава в Окръжен съд – Търговище, като от 16.09.2009 г. до 28.06.2012 г. е негов заместник – председател.

Тя кандидатства за длъжността с желание да вложи енергията си в подобряване на работата на съда и с увереност, че познава в детайли неговата дейност и колектив. Съдия Даскалова заявява намерение да запази добрите практики и да надгради постигнатото, разчитайки на идеите и инициативността на магистратите и съдебните служители. Като най-важни цели си поставя гражданите да припознаят съда като място за отстояване на техните права, като институция на правовата държава, като храм на законността и справедливостта; както и запазване на високото качество на правораздаване в съдебния район. Набелязаните средства за тяхното постигане включват добро планиране на кадровата политика, запазване на специализацията по гражданско, наказателно и търговско право на магистратите, систематизиране и актуализиране на вътрешните правила, популяризиране и разширяване на предоставяните електронни услуги. Предлага се да бъде осигурен достъп на съдиите от съответните съдебни райони до електронните папки по дела. Предвижда се насърчаване на приложението на медиацията, обръща се специално внимание на работата с вещи лица, със съдебните заседатели и стажант-юристите, на необходимостта от анализ на дейността на съдебната администрация, както и на подобряване на материално-битовите условия в съда. Освен намерение да отстоява независимостта на съдиите, с личния си пример, със собствения си морал и стриктно изпълнение на конституционните задължения като редови съдия, тя възнамерява да бъде гарант за независимостта на съда.

Към кандидата поставиха въпроси Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, във връзка с кадровата обезпеченост на търговското отделение и има ли необходимост заместник-председател да ръководи наказателното отделение на Окръжен съд – Търговище, във връзка с кадрови проблем в Районен съд – Омуртаг и би ли пристъпила към командироване там на съдия от Окръжния съд; относно съдебната администрация, възможността наказателни съдии да разглеждат частни граждански дела, за защита на деловодната система на съда след случай на заразяване с вирус, както и за ползването и развитието на Единния портал за електронно правосъдие.

Членовете на Съдийската колегия оцениха високо представянето на съдия Митев, но посочиха съдия Даскалова като по-убедителна и с по-добра визия за развитието на Окръжен съд - Търговище. Подкрепа за нейната кандидатура заявиха Лозан Панов – председател на ВКС, Георги Чолаков – председател на ВАС, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на ВСС, като се мотивираха с по-високата ѝ атестационна оценка, по-дългия стаж в органите на съдебната власт, с по-доброто познаване на дейността и проблемите на Окръжен съд – Търговище и на районните съдилища в неговия съдебен район, с притежавания административен опит като заместник-председател на Окръжен и Районен съд – Търговище. Акцентирано бе върху нейната мотивация и изразените сърцатост, искреност и любов към съда и неговия екип, както отговорно отношение към съдийската работа.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд