Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Евелина Стоянова от поста съдия и председател на Първо наказателно отделение във ВКС

2 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2 , б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Евелина Стоянова – съдия и председател на Първо наказателно отделение на Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак – първа степен: златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и председателстващ Съдийската колегия на ВСС. Той се мотивира с дългогодишния трудов стаж на съдия Стоянова – над 26 години, преминал изцяло в органите на съдебната власт. От 1994 г. тя е съдия в Наказателната колегия на ВКС, като от 27.05.2019 г. е председател на Първо наказателно отделение. Той се позовава на изготвеното от Комисията по професионална етика при ВКС становище с извод, че „с неопетнената си репутация, с безспорния си авторитет сред съдиите и професионалната юридическа общност, със способността си да заема активна позиция по актуални въпроси, свързани с върховенството на правото, с откритостта и коректността си, със стремежа си към справедливост, е допринесла за издигане на авторитете на съдебната власт и е пример за магистрат, който спазва правилата на професионалната етика и притежава високи нравствени и професионални качества“.

Подкрепа за предложението заявиха Красимир Шекерджиев, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров. Акцентирано бе, че нейното наследство ще остане в магистратската общност и съдебните ѝ актове ще бъдат полезни за магистратите в бъдеще.

С решение на колегията на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Евелина Стоянова – председател на Първо наказателно отделение, е освободена от длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 10.02.2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд