Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди искания на магистрати по конкурсни процедури

27 юли 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание произнасянето по молбите от заместник-председателите на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова – ръководител на наказателната колегия, и Светла Димитрова – ръководител на гражданската колегия, във връзка с обявените от колегията с решение по протокол № 34/13.10.2020 г. конкурси по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт за повишаване и заемане на две длъжности „съдия“ във ВКС – НК, и три длъжности „съдия“ във ВКС – ГК.

Междувременно с решение № 7760 от 29.06.2021 г. по адм. дело № 12509/2020 г. на ВАС, VI отделение са отменени решения на Съдийската колегия по протокол № 37/27.10.2020 г. за повишаване на трима съдии в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия, а с решение № 8504 от 13.07.2020 г. по адм. дело № 2714/2020 г на ВАС, VI отделение са отменени решения на Съдийската колегия по протокол № 2/28.01.2020 г., за повишаване на трима съдии на длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия.

Заместник-председателите на ВКС искат прекратяване на текущите конкурсни процедури и обявяване на нови, с включване на допълнително освободените по три щатни длъжности „съдия“ за всяка колегия, и поставят въпроси за редовността на процедурата за избор на членове на конкурсните комисии, от която заместниците на административния ръководител са изключени предварително при тегленето на жребия, поради застъпеното от Пленума на ВКС разбиране, че те имат функция на административни ръководители.

Съдийската колегия върна на Комисията по атестирането и конкурсите за предприемане на мерки за изпращане на конкурсната комисия на делата необходими във връзка с конкурса за повишаване във Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

Във връзка със заявление от Димитрина Йорданова – съдия в Софийски градски съд, Съдийската колегия изпрати на КАК, искането за повишаване, на основание чл. 193, ал. 6, във вр. ал. 7 от ЗСВ, вр. § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, в длъжност „съдия“ във ВКС, Наказателна колегия. Съдия Йорданова е участвала в обявения през 2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – Наказателна колегия, който е приключил на 10.01.2020 г. с встъпването на последния назначен кандидат по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд