Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Веселин Гангалов - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Сливен, в който участва атестираният кандидат Веселин Гангалов – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Гангалов притежава над 27 години юридически стаж, като професионалната си кариера започва през 1993 г. на длъжността „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура - Сливен, която длъжност заема до 1997 г. В периода от 1997 г. до 2001 г. е „районен прокурор“ на Районна прокуратура - Сливен, от 2001 г. до 2005 г. е „заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Сливен, от 2005 г. до 2011 г. е прокурор в същата, от 2011 г. до 12.07.2021 г. е неин „заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор“, а към настоящия момент е прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Гангалов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен.

Прокурор Гангалов мотивира участието си в процедурата с натрупания през годините житейски, професионален и управленски опит, като цялата му трудова дейност е преминала в системата на Сливенската окръжна прокуратура. В резултат на това познава добре състоянието и структурата й, както и професионалните възможности на магистратите и съдебните служители.

Приоритетно за него е запазването на създадената добра организация на работа; подобряване взаимодействието между прокуратурата, следствените органи, местните ръководства и оперативните служби на МВР и ДАНС; работа върху корупционни престъпления от Единния каталог като по тази категория дела, които са с фактическа и правна сложност да се възлагат на следовател от следствения отдел на прокуратурата; приключване на всички разследвания в разумен срок и недопускане неоправдано ограничаване на правата на разследваните лица; запазване и увеличаване на високия процент на решените спрямо наблюдаваните досъдебни производства и подобряване качеството на прокурорските актове; пълноценно използване на капацитета на следствения отдел и работа по медийната политика на органа.

Въпроси към кандидата поставиха Калина Чапкънова и Евгени Иванов - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха неговото мнение относно развитието и взаимодействието между окръжната и районната прокуратура в град Сливен, както и с коя от посочените цели за развитие на Окръжна прокуратура – Сливен ще започне управлението на органа.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Иван Гешев - главен прокурор на Република България, Калина Чапкънова,  Георги Кузманов и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с високия професионализъм и административен опит на кандидата, добре изготвената концепция за развитие на Окръжна прокуратура – Сливен и притежаваните детайлни познания за съдебния район.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд