Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени, атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

28 юли 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решение, а на длъжността назначи Елена Станева - Кирова – прокурор в Районна прокуратура – Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи Крум Крумов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил, а за заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Сливен е назначена Надя Стоянова – прокурор в същата, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Марио Томов - прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра” и така той придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично са атестирани Атанас Палхутев - прокурор в Районна прокуратура – Хасково и Емил Петров - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Извънредно са атестирани Димитър Младенов и Радослав Стоев - прокурори в Софийска градска прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Повишени, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ са Кънчо Кънев - прокурор в Районна прокуратура - Варна, Васил Янев и Георги Харизанов - прокурори в Районна прокуратура – Пловдив, Диана Йорданова - прокурор в Районна прокуратура – Русе и Иван Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Костинброд. Повишен на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ е Росица Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Видин, а в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ е повишен Радослав Бухчев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Добрич, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд