Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдии от Върховния административен съд номинираха доктор по право Марина Михайлова – съдия във ВАС, за изборен член на ВСС

10 август 2021 година

Магистрати от Върховния административен съд издигнаха кандидатурата на доктор по право Марина Михайлова – съдия във ВАС. В дългата си професионална кариера тя е била юрисконсулт, след което магистрат в Районен съд – Благоевград, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, а от 01.05.1997 г. и към момента във Върховния административен съд. В предложението се обръща внимание, че от 01.02.2002 г. е председател на съдебен състав в пето отделение на ВАС, където се разглеждат окончателно спорове за прекратяване на служебни правоотношения с държавни служители, и е участвала във формирането на съдебна практика, свързана със статута на държавните служители, който има много общи характеристики с този на магистратите. Това, според тях, отличава нейната кандидатура с професионална компетентност от съществено значение за работата на ВСС като кадрови орган на съдебната власт.

В периода 14.05.2019 г. – 02.06.2021 г. съдия Михайлова е член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, и е запозната в детайли с правната уредба и практическото функциониране на ВСС като колективен административен орган, натоварен с управлението на съдебната система.

Вносителите посочват, че кандидатът познава правото на Европейския съюз и е участвала в служебни посещения на държави-членки на ЕС и Съда на ЕС в Люксембург. От 01.07.2015 г. съдия Михайлова е доктор по право, като докторският ѝ труд е посветен на прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което свързва професионалните ѝ интереси и опит с въпроса за интегритета на магистратите и техния авторитет в обществото. „Сред своите колеги съдии, тя е изградила авторитет на човек, за който върховенството на правото е абсолютна ценност на демократичната държава, и която тя има куража да защитава при всички обстоятелства. Да дава защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, за нея е дълг, който тя изпълнява професионално и с чувство на отговорност“, мотивират се предложителите. Те заявяват, че нейната кандидатура напълно отговаря на законовите критерии за притежаване на високи професионални и нравствени качества за член на Съдийската колегия от квотата на съдиите.

Кандидатурата на съдия Михайлова е втората получена във ВСС, заедно Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, за участие в процедурата за избор на двама членове на осмия състав на Висшия съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд