Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Уведомяваме ви, че решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 28/28.07.2021 г. за приемане на окончателните списъци на одобрените кандидати за младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ - „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Във връзка с горното и в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт, кандидатите за младши прокурори и младши следователи следва в едномесечен срок (до 07.09.2021г., включително) да подадат декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ (pdf; doc) в деловодството на администрацията на ВСС или да я изпратят по пощата.

По отношение на конкурса за младши съдии, ви уведомяваме, че срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.07.2021 г., с което е приет окончателният списък на одобрените кандидати за младши съдии по заявените от тях желания, е постъпила жалба по реда на чл. 187 от ЗСВ. След влизане в сила на решението, окончателният списък ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС и ще започне да тече срокът за деклариране на обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 186, ал. 9, изр. първо от ЗСВ, окончателните списъци на одобрените кандидати са младши магистрати ще бъдат изпратени на Националния институт на правосъдието за започване на задължителното първоначално обучение.

За допълнителна информация относно началото на обучението следете на интернет страницата на Националния институт на правосъдието http://www.nij.bg/.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд