Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе действия за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения в органите на съдебната власт

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет след анализ на бюджета по параграф §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ към 31.10.2021 г. извърши вътрешнокомпенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2021 г. като увеличи средствата по посочения параграф с 274 649 лв. Той е увеличен с още 23 996 395 лв. от неразпределения резерв, формиран като остатък след изплащане на награди на магистрати по 303, ал. 3 от ЗСВ за 2021 г. и на възнаграждения на помощните атестационни комисии. Допълнително, средствата по същия параграф са увеличени с още 4 083 907 лв. за сметка на бюджета на ВСС по параграф „Издръжка“. С тези средства ще се осигурят трудовите възнаграждения до края на годината, както и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения в органите на съдебната власт. Средствата са различни за съдилищата и прокуратурите и са съобразени с определената от колегиите степен на натовареност на съответния съд или прокуратура, както и с правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.

Пленумът на ВСС даде съгласие административните ръководители на изключително натоварените съдилища през 2020 г., както и на високо натоварените съдилища да упражнят правомощията си, съгласно Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ. В зависимост от натовареността магистратитe в тях ще получат ДТВ в размер съответно на 2,7 основни заплати - за изключително натоварените, и 2,3 основни заплати за високо натоварените. За командированите съдии средствата са определени, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Правилата.

Дадено е съгласие административните ръководители на прокуратурите, определени с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 40/23.11.2021 г., да упражнят правомощията си, съгласно Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на прокурори и следователи по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ. Определеното ДТВ за изключително натоварените прокуратури и следствени отдели е 2,7 основни заплати, за високо натоварените окръжни прокуратури е 2,3 основни месечни възнаграждения и за натоварените - 1,5 основни месечни възнаграждения.

Административните ръководители на Апелативния специализиран наказателен съд и на Специализирания наказателен съд, както и на Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел в СП да упражнят правомощията си, съгласно съответните правилата за индивидуална оценка на резултатите и за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6, изречение второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. Магистратите и служителите в специализираните наказателни съдилища ще имат право на ДТВ в размер на 2,3 основни заплати, а в специализираните прокуратури и следствения отдел към Специализираната прокуратура до 2,7 основни заплати.

За всички други магистрати и съдебни служители съответните административни ръководители ще упражнят правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ (приети с решение на ПВСС по Протокол № 29/2018 г., последно изменени с решение по протокол № 28/21.11.2019 г.), като ДТВ следва да бъдат в размер до 1,5 основна заплата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд