Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджета на съдебната власт за 2021 г. и съгласува проект на ПМС за допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие бюджетът на съдебната власт за 2021 г. да бъде намален с 1 000 000 лв., за сметка на неизползвани наличности от предходната година. Решението е във връзка с предприетите от правителството действия за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, за осигуряване на допълнителни количества от лекарствени продукти на пациенти с коронавирусна инфекция, нуждаещи се от допълнителен кислород, както и за продължаване подкрепата на медицинския и немедицинския персонал на първа линия.

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери в размер до 11 500 000 лв. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2021 г., които ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г. Съгласно чл. 361, ал. 4 от Закона за съдебната власт неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2021 г. е за сметка на неизползваните наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет. В случай, че сумата на предоставения трансфер надвиши размера на фактическото неизпълнение на приходите към 31.12.2021 г., сумата на превишението ще бъде възстановена нацентралния бюджет до 31.01.2022 г. на база на отчетни данни.

Очакваното неизпълнение на приходите към 31.12.2021 г. е в размер на 97 933,4 хил. лв. Сред причините са възникналата извънредна ситуация, свързана с пандемията COVID-19, както и законодателните решения при провеждане на социалната политика на държавата, възстановяване до 50% от първоначално внесената държавна такса при постигане на съдебна спогодба, събираемостта на вземанията на органите на съдебната власт по влезли в сила актове и други.

Към 31.10.2021 г. за превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция от бюджета на съдебната власт са изразходени 595,3 хил. лв., като се очаква до края на годината общият размер на изразходените средства да е над 714,4 хил. лв.

Заради извършени от началото на годината корекции по бюджета на съдебната власт, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители, Пленумът на ВСС, на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси, намали със 191 935 лв. максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, както и на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. Корекциите са извършени през периода 01.-31.10.2021 г. и са свързани с издръжката и капиталовите разходи. За извършената промяна ще бъде уведомен министърът на финансите.

След извършен анализ на бюджета по параграф „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ към 31.10.2021 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд