Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие доклад по проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (V2T) и съпътстващи системи

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение отчетен доклад за изпълнение на проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (V2T) и съпътстващи системи за обработка“, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление“, за периода 01.04. - 30.09.2021 г. Докладът е представен от Даниела Марчева – член на ВСС и ръководител на екипа за управление на проекта.

Отчетено е, че към 30.09.2021 г. не се констатират проблеми в изпълнението на проекта. Уточнено е, че поради пандемичната обстановка и поради забава при изпълнението на първата дейност с повече от 4 месеца,  свързано с виновно поведение на избрания изпълнител, срокът за изпълнението на същинската част от проекта - дейност 2, е намален на 12 месеца вместо първоначално предвидените 18 месеца. Срокът на изпълнение на проекта, съгласно договора с ОПДУ, е до 30.09.2022 г., което е съобразено при обявяване на обществените поръчки по дейност 2 и дейност 3.

В изпълнение на дейност 1 „Изготвяне на Техническа спецификация с функционални и технически изисквания за проектиране, разработка и внедряване на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (V2T), съпътстващи системи за обработка и услуги, както и Техническа спецификация за осигуряване на необходимия хардуер за обезпечаване работата на софтуера“, в периода от 23.09.2020 г. до 30.09.2021 г., са  изразходени средства в размер на 128 314 лв. През отчетния период, след разваляне на договора с първоначално избрания изпълнител, на основание чл. 265, ал. 2 ЗДД (поради неизпълнението му) е проведена нова обществена поръчка при непроменени параметри. На 23.04.2021 г. е сключен договор между ВСС и  „Мнемоника“ АД, а на 23.06.2021 г. Изпълнителят е представил седем анализи и две технически спецификации, както следва:

         - Анализ на бизнес процесите, обхващащи работата на потребителите и системите, свързани с V2T;

         - Анализ на наличните решения за V2T в Република Хърватска (Проект „Софтуер за преобразуване на говор в текст за 800 потребители с принадлежащи специализирани устройства за диктуване." със CPV код: 30110000-3) и Република Полша (Проект „Доставка, монтаж, конфигуриране и внедряване на автоматична система за транскрипция чрез системата ARM и управление на процеса на транскрипция на цифрови записи от съдебни заседания" с референтен номер: Z-362-33/17);

         - Анализ на съществуващите технологични решения за V2T;

         - Анализ на Единната информационна система на съдилищата V2T.

         - Детайлна техническа спецификация с функционални и конкретни технически изисквания за разработка, внедряване, тестване и въвеждане в експлоатация на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст / V2T / и съпътстващи системи за обработка;

         - Анализ на архитектура на съществуващите ИТ системи в държавната администрация на Република България;

         - Анализ на ИТ Архитектура на технологично решение за V2T за нуждите на ВСС;

         - Техническа спецификация за осигуряване на необходимия хардуер за обезпечаване работата на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (V2T) и съпътстващи системи за обработка.

В изпълнение на дейност 2 от проекта: „Проектиране, тестване и внедряване на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (V2T) и функционалности за допълнителна автоматизация.“ през периода 01.07.-19.08.2021 г. е подготвена тръжната документация и са предприети действия по утвърждаване на детайлна техническа спецификация, на която следва да отговаря софтуерът за V2T, и въз основа на която потенциалните участници да подготвят техническото си предложение за участие в процедурата. Подготвената документация е съгласувана от компетентните органи, членовете на екипа за управление на проекта и ИТ експерта и обществената поръчка е обявена на 20.08.2021 г., като към момента е  избран изпълнител.

В изпълнение на дейност 3 от проекта: „Осигуряване на хардуерно обезпечаване ползването на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (V2T) и функционалности за допълнителна автоматизация.“ през периода от 21.08.2021 г. до 28.09.2021 г. е подготвена тръжната документация за обществената поръчка и окончателната детайлна техническа спецификация, на която следва да отговаря крайният продукт – необходимия хардуер за V2T. Поръчката е обявена на 29.09.2021 г., избран е изпълнител и предстои сключване на договор с него.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд