Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС няма да публикува в Портала за отворени данни по ЗДОИ до предприемане на законодателни изменения в ЗДОИ и свързаните с него подзаконови нормативни актове

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад от директора на дирекция „Правна“, съдържащ анализ въз основа на нормативните изисквания кои набори от данни за съдебната власт (по органи) следва да се публикуват в машиночетим формат по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в Портала за отворени данни (Портала).

Докладът ще бъде изпратен на министъра на правосъдието, като до предприемане на законодателни изменения на ЗДОИ и свързаните с него подзаконовите нормативни актови, регламентиращи наборите от данни за съдебната власт (по органи), Висшият съдебен съвет няма да публикува в Портала.

Докладът е изготвен в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 2.2. от Протокол № 17/30.09.2021 г., във връзка с препоръки на Държавната агенция за електронно управление и писма от „Информационно обслужване“ АД за дефиниране на данните, които ще бъдат предоставяни на портала за отворени данни и периодичността на предоставяне на ресурсите, във връзка с ЕИСС и Електронния публичен регистър на отводите. Анализирани са относимите нормативни актове – ЗДОИ, ЗСВ, Наредба за стандартните условия за повторно изпълзване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторно изпълзване на информацията от обществения сектор. Направени са изводи, че в Портала следва да се публикуват актовете на съдилищата, както и всяка друга създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор информация, за която не е налице основание за отказ за повторно изпълзване, съгласно ЗДОИ, включително база данни, при спазване на Закона за защита на личните данни. Констатира се, че към настоящия момент не са нормативно регламентирани редът и начинът на определяне на данните и метаданните към тях, подлежащи на публикуване в Портала, за актовете на съдилищата, включително друга информация по смисъла на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. През периода 2016-2021 г. в приетите от Министерски съвет списъци с набори данни за публикуване в отворен формат в интернет не са включени данни, отнасящи се до дейността на ВСС и органите на съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд