Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет ще проведе обществени поръчки за колокация на компютърно оборудване за ЕИСС и ЕПЕП, независим одит на ЕИСС и изграждане на инсталация за отопление, климатизация и вентилация в сградата на Районен съд - Елена

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе три обществени поръчки, като го упълномощи да сключи договори с определените  изпълнители или да прекрати процедурите, както и с право  по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, да определя длъжностни лица от ВСС за възложител, с предоставените му права.

Във връзка с изтичащи срокове на договорите с „Информационно обслужване“ АД и „А1 България“ ЕАД за ползване на специализирани помещения за разполагане на хардуера, осигуряващ работата на ЕИСС и ЕПЕП, както и за съхранение техните електронни данни, на представляващия ВСС е възложено да проведе преговори с дружествата за удължаване срока на договорите, както и да сключи анекси за тяхното продължаване до провеждане на обществена поръчка за осигуряване на помещения. На Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ се възлага провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Колокация на компютърно техническо оборудване предназначено за осигуряване на дейностите на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Единен електронен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) за срок от 24 месеца“ с две обособени позиции за две самостоятелни локации. Обособена позиция № 1 е локация, в която са разположени основните сървъри поддържащи ЕИСС и ЕПЕП, а обособена позиция № 2 е локация, в която са разположени резервни сървъри поддържащи системите. При колокацията собствено ИТ оборудване се разполага в специално оборудван за целта професионален център за данни, като с оглед осигуряване на сигурност на процесите, не се допуска едно и също ЮЛ да подсигурява двете локации.

Администрацията на ВСС ще изготви необходимите документи и ще внесе предложение за откриване и започване на обществена поръчка в предстоящото заседание на Пленума на ВСС на 16.12.2021 г. Целта е обезпечаване на непрекъсваемата работа на ЕИСС и ЕПЕП, които са разположени върху собствен хардуер разпределен в две локации. Висшият съдебен съвет е кандидатствал по Плана за възстановяване и устойчивост за осигуряване на средства за изграждане на центрове за данни. 

Обществената поръчка с предмет „Независим одит на Единната информационна система на съдилищата“ е с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС. Обхватът на поръчката включва извършване на анализ и оценка на текущото състояние на ЕИСС, изготвяне на доклад, съдържащ констатации от извършения одит на информационните и комуникационни технологии от гледна точка на информационната сигурност и препоръки за ограничаване на евентуални вътрешни и външни уязвимости; извършена независима експертиза за съответствие на разработената ЕИСС с Техническите спецификации и извършена независима експертиза за съответствие на разработената ЕИСС с общоприетите изисквания за качество на една информационна система.

Целта е идентифициране на наличните процеси, инструкции и указания, свързани с използването на ЕИСС и тяхното съпоставяне спрямо изискванията за информационна сигурност залегнали в Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателстваните  средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация, Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, Закона за електронно управление и Закона за киберсигурност, както и добрите международни практики за ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата.

Чрез събиране на оферти с обява, ще бъде проведена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР по изграждане на ОВК инсталации в сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд – Елена и Териториално отделение – Елена към Районна прокуратура – Велико Търново“, при прогнозна стойност 251 667 лв. без ДДС, включваща изпълнение на предвидените видове СМР и „непредвидени“ в размер на 10% разходи. Обектът е включен в Инвестиционната програма на ВСС за 2021 г.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд