Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Доклад за изпълнението на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“

25 ноември 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад за изпълнението към 22.11.2021 г. на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Той е представен от Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и ръководител на проекта.

През месец юни 2021 г. е подписано Споразумение за партньорство между ВСС, в качеството му на бенефициент по проекта, и Норвежката съдебна администрация (НСА), в качеството ѝ на партньорска организация от държавата донор.

Графикът за осъществяване на Дейност 1 и Дейност 3 в партньорство с НСА, предвижда изпълнението им до месец декември 2023 г. Дейност 2 се изпълнява в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ), като НСА оказва съдействие по отношение на дейността по изпращане на български магистрати в Регистратурата на ЕСПЧ и Отдела за изпълнение към Съвета на Европа.

На работна среща на 25.10.2021 г. с представители от НСА в рамките на тяхно посещение в България, са обсъдени конкретни въпроси по изпълнението на трите дейности. Норвежките партньори са отправили и предложение за организиране на работно посещение в Норвегия в началото на 2022 г. на представители от екипа на проекта и други служители, ангажирани с изпълнението на неговите дейности.

Екипът по проекта е предприел редица мерки с цел ускоряване на процеса по съгласуване на изменения в условията на изпращане на стажанти в Регистратурата на ЕСПЧ и Отдела за изпълнение към Съвета на Европа. Сред тях е проведената на 08.10.2021 г. работна среща с участие на всички заинтересовани страни – представители на Съвета на Европа, Регистратурата на ЕСПЧ, Отделът за изпълнение на съдебни решения към СЕ, партньорите от НСА, Министерство на правосъдието и Националното координационно звено, на която е постигнато съгласие за промяна на индикаторите по Дейност 2 и продължителността на стажовете като адекватен и прагматичен подход за изпълнение на дейността, предвид трудностите, породени от пандемията от COVID-19.

Съгласието на Съвета на Европа по посочените предложения и за участие в стажовете не само на български магистрати, но и на съдебни служители, е потвърдено в проведената на 10.11.2021 г. онлайн среща с Лилит Данегян – представител на СЕ, ангажирана с координацията на Дейност 2 по проекта, а впоследствие е получено и писменото съгласие на СЕ.

Извършените разходи по проекта за посочения период възлизат на 118 063,90 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд