Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Пламен Евгениев за административен ръководител на Районен съд – Трявна

30 ноември 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 10 гласа „за“ и 1 глас „против“ Пламен Евгениев за административен ръководител – председател на Районен съд – Трявна. Неговият юридически стаж - над 20 години, е придобит в органи на съдебната власт с по-малък териториален обхват, в такива в областен град и в съд и прокуратура с национална компетентност. Кариерата му започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Елена в периода 19.06.2001 г. – 14.11.2002 г. и в Районна прокуратура – Велико Търново до 19.06.2003 г., когато е назначен на длъжност е прокурор. От 17.10.2011 г. е прокурор в Специализираната прокуратура до назначаването му от 07.11.2014 г. като съдия в Специализирания наказателен съд, като спечелен конкурс към момента е на длъжност „прокурор“ в Апелативната специализирана прокуратура.

Пламен Евгениев посочи, че с придобитите в богатия му професионален път познания и опит, може да допринесе за усъвършенстване на работата на съда и въвеждане на добри практики, както и да се справи с административните отговорности. Той обръща внимание на изградения административния капацитет при заместване на административните ръководители на различни органи на съдебната власт, както и на своето желание за професионално развитие в сферата гражданското право. Мотивацията му да кандидатства за административен ръководител на Районен съд – Трявна е свързана с намерение да допринесе за запазване и развитие на неговата пълноценна работа, както и с личното му желание да търси реализация в този съдебен район. Според кандидата проблемите с неравномерната натовареност на магистратите могат да се решат чрез преразпределяне на част от делата към по-малко натоварени съдилища, чрез промени в правилата за подсъдност, както и чрез внедряване на електронното правосъдие и въвеждане на възможности за дистанционна работа по дела, дистанционно провеждане на съдебни процеси по определени категории дела и други.

Съдия Евгениев споделя, че с адекватни законодателни и управленски решения, може да се промени тенденцията за намаляване на натоварването на Районен съд – Трябва, и той да спомогне за облекчаване на натоварването в други съдилища. Набелязаните от него цели за развитие на съда, предвиждат поддържане на срочността на разглеждане на делата и на високо качество на постановяваните съдебни актове, при еднаква натовареност на двамата магистрати. Той се ангажира да направи подробен анализ на дейността на служителите в съдебната администрация, като при възможност и след обсъждане на събрания със съдиите и с тях, им се възложат повече отговорности. Кандидатът предвижда увеличаване на броя на предоставяните на гражданите електронни услуги, създаване на възможност за дистанционно провеждане на съдебни заседания, чрез видеоконферетни връзки, както и обезпечаване на необходимите компютърна техника и софтуерни продукти за работата на съда. Той обръща внимание на значението на екипната работа и поддържането на добри колегиални отношения в съда, за утвърждаването му и за подобряване на правосъдната дейност.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска, – член на ВСС, която поиска да сподели каква е мотивацията му да кандидатства за длъжността и как би се справил с делата от гражданската материя, каквито не е разглеждал.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Евгениев заявиха Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска – членове на ВСС, които отбелязаха отличното му представяне, задълбочената концепция и компетентните и искрени отговори на поставените въпроси. Посочени бяха високата му професионална подготовка и правна култура, убедителността, с която защитава своите идеи. Акцентирано бе на новаторския подход и рационалните идеи, които предлага, на отговорното му отношение към административните задължения в Районен съд – Трявна и неговата висока мотивация да заеме длъжността.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд