Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Катя Савова за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Провадия

30 ноември 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Катя Савова – административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 02.12.2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията отложи произнасянето по молбата на съдия Савова, за преназначаване на длъжност „съдия“, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, в Районен съд – Варна, до провеждане на избора за административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия.

Решението е във връзка с изтичащия на 01.12.2021 г. първи мандат на съдия Савова като председател на Районен съд – Провадия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд