Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Подбор на кандидатури за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург

9 февруари 2022 година

Висшият съдебен съвет на Република България изпълнява проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021. За реализирането на Дейност 2  „Укрепване на капацитета на българските магистрати и съдебни служители в прилагането на Европейската конвенция за правата на човека“ е предвидено изпращането на 6 български магистрати (съдии) и/или съдебни служители на стажове в Регистратура на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Продължителността на стажа е 10 месеца за лицата, изпратени в Регистратура на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Месечните възнаграждения на одобрените за стаж в Регистратурата на ЕСПЧ съдии и/или съдебни служители ще бъде в размер на 5300 евро, за сметка на бюджета на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система”, в които са включени разходи за възнаграждение, разходи за издръжка (наем на жилище, ежедневни разходи и т.н.), разходи за осигурителни вноски и други дължими данъци, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Същите са длъжни да притежават медицинска застраховка за целия период на изпълнение на задълженията си в приемащата организация.

Предстои изпращането на група от трима български съдии и/или съдебни служители в Регистратурата на ЕСПЧ, с планирано начало на стажа – 1 май 2022 г., за срок до 10 месеца.

            Съгласно Методологията за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа, подборът включва два етапа:

• предварителен подбор, осъществен от нарочна комисия, съставена от членове на екипа на проекта и служители от администрацията на ВСС;

• окончателен подбор, осъществяван от ЕСПЧ, чрез провеждане на дистанционен изпит, включващ проверка на езиковите познания и/или решаване на практически казус/тест, и/или интервю.

Предварителният подбор, включва само преценка за съответствието на кандидатурите с предварително обявените изисквания, на които същите следва да отговарят.

Изискванията, на които кандидатът задължително трябва да отговаря, за да бъде допуснат до предварителен подбор, са следните:

- да е действащ съдия на ниво районен, окръжен или апелативен съд или съдебен служител;

- за съдии – да има поне 3 години стаж като съдия на ниво районен, окръжен или апелативен съд, а за съдебни служители –  да има поне 3 години юридически стаж в съдебната система;

- да владее писмено и говоримо английски или френски език на ниво минимум C1 съгласно Европейската езикова рамка;

- да не е осъждан;

- да не е дисциплинарно освободен от длъжност и да няма наложени дисциплинарни наказания.

Всеки кандидат следва да подаде заявление в свободен текст, в което следва да се съдържат трите му имена, настояща месторабота и длъжност, информация за контакт, както и мотивите на кандидатстване. Към заявлението следва да бъдат приложени следните документи:

1. автобиография (CV) в европейски формат на два езика (български и английски или български и френски език), като задължително се посочва и адрес на електронна поща;

2. декларация в свободен текст, с която да декларира продължителността на стажа като магистрат или съдебен служител, и че не са му налагани дисциплинарни наказания за накърняване престижа на съдебната власт;

3. сертификат за владеене на изисквания език/езици или декларация, че нивото на владеене на езика/езиците отговаря на минимално ниво C1, съгласно Европейската езикова рамка;

4. писмено съгласие от съответния административен ръководител за участие на посочения магистрат или съдебен служител в подбора, както и за осъществяване на стажа, ако същият бъде одобрен за него. Съгласието е в свободен текст;

5. други документи за установяване съответствието с изискванията за подбор и за други относими обстоятелства по преценка на кандидата.

Заявленията ведно с посочените по-горе документи следва да бъдат подадени в срок до 23.02.2022 г. на електронна поща vss@vss.justice.bg и на хартиен носител в деловодството на ВСС на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 12. Заявленията се подават лично или чрез изрично упълномощено лице, без нотариална заверка на подписа.

Подборът ще бъде осъществен въз основа на Методология за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа, в рамките на проект “Повишаване на професионализма в съдебната система“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-69/24.02.2020, Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021. В нея са уредени критериите за подбор на кандидатите, условията на изпращането в организациите и статута на магистратите.

Лица за контакт в Администрацията на ВСС: Руслана Вълчева – ст. експерт международна дейност и координатор по проекта, тел. 02/9151920, и Ралица Илиева, тел. 02/9304917 – технически сътрудник на проекта.

Дата на публикуване: 09.02.2022 г.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд