Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира седем прокурори, шест от които придобиха статут на несменяемост

9 февруари 2022 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Моника Михайлова - Митова, Деница Янева-Сапунджиева и Марина Ненкова - прокурори в Софийска районна прокуратура; Албена Тараланска и Зоя Мананска – прокурори в Софийска градска прокуратура и прие комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА”. Прокурорите придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия уважи възражението на Марин Тодоров - прокурор в Районна прокуратура – Бургас срещу комплексната му оценка от атестирането, като определи оценка „5“ в част IV, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им“. След проведено атестиране и приета комплексна оценка „Много добра“, прокурор Тодоров придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Таня Катрева - прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, като прие комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд